شبيه سازي با نرم افزار fluent، solidworks و catia

رتبه بندی وجود ندارد
10 روز

توضیح در رابطه با شغلک

شبيه سازى در نرم افزارهاى كتيا، ساليدوركز و فلوئنت در اسرع وقت، انجام پروژه هاى دانشجويى، برطرف كردن ايراد هاى احتمالى پس از انجام پروژه

سفارش موارد اضافی